Jdi na obsah Jdi na menu
 


K ČEMU SLOUŽI HASICKE PŘISTROJE

26. 3. 2013

 

K čemu slouží hasicí přístroje

Informace o použití a typu přístrojeHasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosnépojízdné a přívěsné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

pěnové

vodní

práškové

sněhové

halotronové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru:

tř.

druh hořlavé látky

A

hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím

B

hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí

C

hoření plynných látek hořících plamenem

D

hoření lehkých alkalických kovů

Jakým hasicím přístrojem co hasit

Pěnový HP

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Pevné hořlavé látky

Hořlavé kapaliny mísící se s vodou

Elektrická zařízení pod proudem

Benzín, nafta, minerální oleje a tuky

Hořlavé plyny

Lehké  a hořlavé alkalické kovy

Vodní HP

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky

Benzín, nafta, líh, ředidlo

Elektrická zařízení pod proudem

Alkoholy

Hořlavé plyny

Lehké  a hořlavé alkalické kovy

 

Cenné materiály (archivy)

Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)

 

 

Rostlinné a živočišné tuky a oleje

Práškový HP

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Elektrická zařízení pod proudem

Dřevo, uhlí, textil

Lehké  a hořlavé alkalické kovy

Hořlavé plyny

 

 

Benzín, nafta, oleje

 

 

Pevné materiály

 

 

Počítače, televizory a další elektronika

 

 

Sněhový HP (CO2)

vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Elektrická zařízení pod proudem

Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí

Lehké  a hořlavé alkalické kovy

Hořlavé plyny

 

Hořlavý prach

Hořlavé kapaliny

 

Sypké látky

Jemná mechanika a elektronické zařízení

 

 

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

Halotronový HP

Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Je vhodný k hašení:

  • automobilů
  • jemné mechaniky a elektroniky, počítačů
  • elektrických zařízení pod proudem
  • archivů a cenných materiálů

POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!

 

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Jak správně umístit a používat hasicí přístroje

php2.JPG

-  HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
- V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
- HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
- Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemíphp3.JPG
- HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu

- V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

 

Pamatujte!

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od krajeHasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístrojezajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

Uvolnění pojistky Použití HP


Informace o kontrole HPKontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla  1x ročně odbornou firmou.

Něco málo z našich právních předpisů

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!